صفحه ۳۰۱

و در روایت دیگری فرمود:

"والذی بعثنی بالحق نبیا و بشیرا لترکبن امتی سنن من کان قبلها حذو النعل بالنعل...".همان.

"قسم به آن کسی که مرا به حق به عنوان نبی و بشارت دهنده برانگیخت، همانا امت من به سنتهای امتهای گذشته آن گونه که بوده است، خواهند رسید." .

بنابراین با توجه به تشابه حمل و ولادت غیرعادی حضرت مهدی (عج) با حمل و ولادت حضرت عیسی (ع) و حضرت ابراهیم (ع) و نیز تشابه غیبت آن حضرت با غیبت حضرت خضر(ع) و حضرت موسی (ع) و غیبت طولانی وصی او و سایر جهات مربوط به حضرت مهدی (عج) که نظیر آنها در امتهای گذشته سابقه داشته است، نباید نویسنده مزبور و امثال او از مخفی ماندن تولد آن حضرت تعجب نمایند.

شبهه سوم: اختلاف در تولد حضرت مهدی (عج)

نویسنده می‎گوید:

"اختلاف مدعیان تشیع خودش دلیلی است بر عدم ولادت چنین موهومی، و لهذا اکثر آنها بعد از یأس از فرزندی برای حسن عسکری بعد از او به امامت دیگران رفته و آراء متعددی بافته اند".

ناوبری کتاب