صفحه ۲۹۶

و در صفحه 168 حدیث 162 "سیکون فی رمضان صوت" (به زودی صدایی در رمضان می‎رسد) ذکر شده است.

3 - و همین طور از پیامبر نقل کرده است:

"و جبرئیل جلودار قائم و میکائیل پشت سر او و اهل آسمان و زمین و حتی پرندگان و وحوش و ماهی های دریا همگی در حال فرح و سرور خواهند بود"."و جبریل علی مقدمته و میکائیل علی ساقته یفرح به اهل السماء و اهل الارض والطیر والوحش و الحیتان فی البحر...". (همان، ص 206، حدیث 215). همین مضمون در ص 152 هم آمده است.

4 - و سخنی دیگر از پیامبر:

"هنگام قیام مهدی بر سر او ابری قرار دارد که بر آن ملکی است و ندا می‎کند: این مهدی خلیفه خداوند است، از او پیروی کنید"."یخرج المهدی علی رأسه غمامة فیها ملک ینادی هذا المهدی خلیفة الله فاتبعوه". (همان، ص 205، حدیث 212؛ الحاوی للفتاوی، ج 2، ص 217).

5 - و سخنی از امام محمدباقر(ع):

"منادی از آسمان ندا می‎کند به اسم مهدی، پس هر کس در شرق و غرب زمین باشد آن ندا را می‎شنود"."ینادی مناد من السماء باسم المهدی فیسمع من بالمشرق ومن بالمغرب...". (عقدالدرر، ص 207، حدیث 217).

6 - مرحوم آیت الله صدر در کتاب "المهدی" از "اسعاف الراغبین" نقل کرده است:

ناوبری کتاب