صفحه ۲۸۳

نادرست به کتاب "فرق الشیعة" نسبت هایی را به مرحوم نوبختی وارد نموده که حاکی از بیگانه بودن او با کتاب مذکور می‎باشد. نویسنده جزوه چنین بیان داشته است:

"... و لهذا نوبختی اگر چه شیعه متعصب و مشهوری است و از اکابر طائفه و از متکلمان و فیلسوفان آنها هم می‎باشد، با عبارت صریح و بدون پرده پوشی می‎گوید که شیعیان بعد از موت حسن عسکری متحیر شده و به آراء گوناگون رفته و به فرقه ها و گروههای متعددی تقسیم گشته اند[...]".

برای روشن شدن مطلب فوق به امور زیر توجه شود:

1 - همان گونه که از اسم کتاب "فرق الشیعة" استفاده می‎شود صاحب کتاب در این اثر خود صرفا به بیان فرقه های ایجاد شده شیعه بعد از زمان پیامبر(ص) تا بعد از زمان شهادت امام حسن عسکری (ع) پرداخته است؛ و هیچ کجا خود در تأیید و یا رد آنها وارد نمی شود. بنابراین آن گونه که نویسنده جزوه به صاحب کتاب فوق نسبت می‎دهد که شیعیان بعد از وفات امام حسن عسکری (ع) متحیر شدند صحیح نیست، بلکه مرحوم نوبختی می‎نویسد: بعد از رحلت امام حسن عسکری (ع) نیز شیعیان به فرقه های گوناگون متفرق شدند. او هرگز مدعی نشده که هر فرقه از چه حد اعتبار پیروی از پیامبر(ص) برخوردار بوده است.

2 - بنابر آنچه در فهرست نجاشی آمده، صاحب کتاب "فرق الشیعة" در کتاب دیگری به نام "الرد علی فرق الشیعة ما خلا الامامیة" به اثبات حقانیت فرقه اثناعشریه امامیه و رد سایر فرقه ها پرداخته

ناوبری کتاب