صفحه ۲۷۴

جهان سرانجام به سعادت و عدالت همه جانبه خواهد رسید نیز از جمله موضوعاتی است که در تمام کتب آسمانی و متون دینی مطرح شده است.برای اطلاع بیشتر به کتاب "نجات بخشی در ادیان" مراجعه شود.

البته موضوع حضرت مهدی (عج) صریحا در قرآن مطرح نشده است، ولی در آغاز این تحقیق آیاتی را که بسیاری از مفسرین اهل سنت و شیعه - با استناد به برخی از روایات - بر حضرت مهدی (عج) تطبیق نموده اند، یادآور شدیم.

نجات بخش از دیدگاه عقل

دلیل عقلی نیز ما را به ضرورت آمدن نجات بخش و رسیدن انسان به عدالت و سعادت و کمال مطلوب خود در آخرالزمان نوید می‎دهد؛ در این رابطه به بیان مرحوم علامه طباطبایی توجه نمایید:

"هر نوعی از انواع مختلف آفرینش از نخستین روز پیدایش متوجه آخرین مقصد کمالی و هدف نوعی خود بوده، و با نیروی مناسب وی که بدان مجهز است برای رسیدن به این هدف بی اینکه کمترین سستی و خستگی از خود بروز دهد مشغول تلاش و تکاپو می‎باشد.

دانه گندمی که شکافته شده و نوک سبزی بیرون می‎دهد، از همان وقت متوجه بوته گندم کاملی است که پر از سنبل های افشان می‎باشد؛ و هسته درختی که شروع به روییدن می‎کند به سوی درخت کاملی پر از میوه عازم است؛ نطفه حیوانی که می‎خواهد جنین شود، هدفی جز اینکه از نوع مناسب خود یک حیوان کاملی شود ندارد؛ و به همین قیاس است موارد دیگر.

ناوبری کتاب