صفحه ۲۷۳

نحوی که افراد ناصالح بر مقدرات مردم مسلط می‎شوند، و رشوه و دزدی و دروغ همگانی می‎شود. در این عصر که بنابر عقاید هندوها زمانی است که ما در آن زندگی می‎کنیم فقط به یک چهارم "درمه" (دین یا نظم کیهانی) عمل می‎شود و سه چهارمش متروک شده است.اساطیر هند، ص 41، 42، 125 و 126، ورنیکا ایونس، ترجمه باجلان فرخی.

در پایان این عصر تاریک، دهمین و آخرین تنزل (اوتاره) ویشنو، که کلکی یا کلکین نام دارد، در حالی که سوار بر اسبی سفید با شمشیری آخته می‎باشد، ظهور می‎کند تا فساد و مظالم را نابود و عدالت و حقیقت را جایگزین آنها سازد. [اسب سفید نماد قدرت و شمول است ] او "یمه" یا مرگ را نابود می‎کند و بر همه نیروهای مخالف غالب می‎گردد. کلکی جنبه خدایی نیز دارد، او مردی خدایی است و به شکلی با مقام نامحدود خداوند متحد می‎باشد.Rider ،Religion And Pilosophy Eastern Of Encyclopedia Rider The :in Kalki .Shambhala by poblished also ،Books

نتیجه گیری

اصولا هرگاه احکام و معارفی در تمام کتابهای آسمانی و متون دینی با تعبیرات گوناگون و رمزگونه مناسب با زبان و فرهنگ خاص آنها دیده شد، انسان مطمئن می‎شود که اجمالا آنها ریشه های آسمانی داشته است؛ هرچند در طول زمان به خاطر عوامل مختلف گرفتار تحریف و یا کج فهمی و تفسیرهای غلط شده باشد.

موضوع نجات بخشی در آخرالزمان و اینکه بشریت در پایان تاریخ

ناوبری کتاب