صفحه ۲۷۲

و حکم براند، و او را معجزه بسیار باشد، هر که پناه به او برد و دین پدران او اختیار کند سرخ روی باشد در نزد "رام". و دولت او بسیار کشیده شود و عمر او از فرزندان آن ناموس اکبر زیاد باشد و آخر دنیا به او تمام شود، و از ساحل دریای محیط و جزایر سراندیب و قبر آدم و از جبال القمر تا شمال هیکل زهره تا سیف البحر و اقیانوس را مسخر گرداند و بتخانه "سومنات" را خراب کند و "جگرنات"جگرنات به لغت سانسکریتی نام بتی است که هندوها آن را مظهر خدا می‎دانند. (همان). به فرمان او به سخن آید و به خاک افتد، پس آن بشکند و به دریای اعظم اندازد و هر بتی که در هر جا باشد بشکند".همان.

در حال حاضر برخی از هندوها هم پذیرفته اند که نهمین "اوتار" حضرت بوداست. اینان معتقدند از طرف خداوند "ده اوتار" می‎آید، هشتمین آنها "کریشنا" بوده است نهمین آنها بودا و دهمین نیز در آخرالزمان خواهد آمد... .چکیده ای از مقالات پنجمین گفتمان مهدویت، مؤسسه فرهنگی انتظار نور.

در بعضی نوشته ها نام مصلح آخر در آئین هندو "کالانکی اوتار" ذکر شده است.نشریه البلاغ، ج 23، شماره 1.

و بنابر بعضی نوشته های دیگر هندوها، جهان از چهار دوره تشکیل شده است که همگی رو به فساد و انحطاط می‎باشد. در دوره چهارم - که عصر "کلی" می‎باشد - ظلم و فساد بر جهان مسلط می‎شود به

ناوبری کتاب