صفحه ۲۷۱

او شوند، و از سودان که زیر خط استواست تا ارض (عریض) تسعین که زیر قطب شمالی است و ماوراء بحر را صاحب شود، و دین خدا یک دین شود و دین خدا زنده گردد و نام او "قائم" و "خداشناس" باشد".همان.

2 - در کتاب "دید" که به عقیده هندوها کتاب آسمانی است می‎خوانیم:

"پس از خرابی دنیا پادشاهی در آخرالزمان پیدا شود که پیشوای خلایق باشد و نام او "منصور"در برخی روایات، منصور را یکی از اسماء حضرت مهدی (عج) خوانده اند. (همان، ص 134). باشد و تمام عالم را بگیرد و به دین خود درآورد، و همه کس را از مؤمن و کافر بشناسد و هر چه از خدا خواهد برآید".همان.

3 - در کتاب "پاتیکل" که او از رهبران هندو است می‎خوانیم:

"چون مدت روز تمام شود دنیای کهنه نو شود و زنده گردد و صاحب ملک تازه پیدا شود. از فرزندان دو پیشوای جهان: یکی ناموس آخرالزمان مقصود از ناموس آخرالزمان، ناموس اعظم آیین الهی، آخرین پیامبر حضرت محمد(ص) است.(همان، ص 134). و دیگری صدیق اکبر یعنی وصی بزرگتر وی که "یشن"یشن نام هندی علی بن ابی طالب (ع) است. (همان). نام دارد. و نام آن صاحب ملک تازه "راهنما"راهنما یکی از نامهای حضرت مهدی (عج) است. (همان). است. به حق پادشاه شود و خلیفه "رام"رام نام خدای هندوهاست. (همان). باشد

ناوبری کتاب