صفحه ۲۶۸

اندازه یک سوم باز اوبارد [یعنی بخورد و ببلعد]".زند بهمن یسن، ف 9، ب 16.

"ضحاک آن اندازه زمان کند [فرصت یابد] که از گوسفندان در ایرانشهر یک چهارم را بجود [یعنی بخورد]روایت، ف 48، ب 36.".نجات بخشی در ادیان، ص 39.

"اندر آن هنگام سوشیانس زرتشت به بیداری رسد... نخست از جهان مرده گرشاسب سامان (گرشاسب سام) را برانگیزاند، او بیوراسب [یعنی ضحاک ] را به گرز زند و آن را بکشد و از آفریدگان بازدارد. آنگاه هزاره سوشیانس [منجی اصلی ] آغاز شودبندهش، ص 188.".نجات بخشی در ادیان، ص 103.

در متون اسلامی "دجال" مظهر ظلم و کفر و شرک قلمداد شده است که سرانجام با ظهور حضرت مهدی (عج) از بین می‎رود و توحید و عدالت بر تمام زمین مستقر می‎شود.

لازم به ذکر است که در آخر کتاب "زرتشت پیامبری که از نو باید شناخت" قسمت هایی از متون زرتشتی که درباره ظهور و علائم آن به زبان پهلوی بوده و توسط آقای صادق هدایت به فارسی ترجمه شده است نقل شده؛ این قسمت ها تحت عناوین زیر ذکر شده است:

"پیشگویی های زرتشت درباره ظهور و علائم ظهور"، "گفتگوی زرتشت با اورمزد درباره ظهور و علائم ظهور" و نیز "پیشگویی های زرتشت درباره ظهور و علائم ظهور به نقل از کتاب زراتشت نامه تألیف آقای بهرام بن پژدو". در متن عناوین فوق عبارات زیادی دیده می‎شود که بر منجی بشریت در آخرالزمان تطبیق می‎کند، علاقه مندان مراجعه نمایند.ر.ک : زرتشت پیامبری که از نو باید شناخت، ص 239 به بعد.

ناوبری کتاب