صفحه ۲۶۷

گوید که یک گاو سه ساله دوشند برای یک هزار مرد، یعنی شیر آن اندازه دهد که یک هزار مرد را کافی باشد".دینکرد سنجانا، ج 70، ف 9، ب 1.

ب: "[اندر روزگار هوشیدر] سه سال گیاه هر آنچه نباید پس نخشگد".روایت پهلوی، ف 48، ب 3.

ج: "شش سال به گیاهان زرگونی باشد".بندهش، ص 188.

د: "شش سال گیاه آن چه نباید نخشگد".روایت، ف 48، ب 24.

ه: "و دار و درخت که در جهان بوده باشد باز دیدار آید و دیگر هیچ بنخوشد و به زیان نشود و تا رستاخیز بر جای باشدصد در بندهش "در"، سی و پنجم.".ر.ک، نجات بخشی در ادیان، گفتار نخست.

یادآوری می‎شود در روایات اسلامی که درباره زمان ظهور حضرت مهدی (عج) نقل شده است، زیاد شدن خیرات و برکات زمینی و آسمانی و فزونی رحمت خداوند در آن زمان به تعبیرات مختلف مطرح شده است، که با عبارات فوق شباهت دارد.

چهارم: دوران قبل از ظهور

در متون زرتشت "ضحاک" سمبل فساد و تباهی و ظلم قلمداد شده است که سرانجام توسط سوشیانس که از نسل زرتشت است شخصیتی به نام "گرشاسب" برانگیخته شده و او را می‎کشد.

"ضحاک از مردم و گاو و گوسفند و دیگر آفرینش هرمزد به

ناوبری کتاب