صفحه ۲۶۶

سوم: ویژگی های زمان ظهور

به نمونه هایی از متون زرتشتی توجه شود:

1 - این ویژگی ها در "یسن 34، ب 6» به پیروزی حق بر دروغ، و در "یسن 48، ب 1» به پیروزی راستگو بر دروغگو تعبیر شده است.

2 - "او [یعنی هوشیدر] - که اولین نجات دهنده و زمینه ساز نجات دهنده اصلی یعنی سوشیانس است - دروج مار تخمه [یعنی اژدها] را نابود کند".بندهش، ص 118. "او دادی به کارگیرد و کار از داد کند".روایت، ف 48، ب 25.

"همه کیش ها جز کیش مزدیستی باطل می‎شود و همه مردم بدان می‎گروند".

"و کیش های دیگر باطل شود و خشم و کین و آز و نیاز و شهوت کم شوند، مردم اندر راحتی و آسانی باشند".صد در بندهش "در"، سی و پنجم، ب 38.

"... و آز و نیاز و کین و خشم و شهوت و رشک و دروندی [یعنی کفر و گناه ] از جهان بکاهد، گرگ زمان بشود و میش زمان اندر آید... و سست و بی هوش شود اهریمن دروند با دیوان بدتخمه [یعنی بدنژاد]".زند بهمن یسن، فصل هشتم.

3 - الف: "شیر گوسفندان به حداکثر افزونی رسد چنان که

ناوبری کتاب