صفحه ۲۶۵

به این اشارات توجه شود:

"آنان [سوشیانسها] گروندگان پاک و حق ورزی هستند."یسن 12، ب 7. "که راستی می‎بخشند..."یسن 20، ب 3. "و دروغ را می‎رانند..."یسن 61، ب 5. "و برای سود مردم کوشش می‎کنند و پیروز می‎شوندیسن 70، بند 4.".نجات بخشی در ادیان، ص 78.

"بزرگترین آگاهی در دین مزدیستی که آذربان می‎گویم و آموزگارانشان را "رد" [یعنی سرور و رئیس ] می‎گویم، آن امشاسپندان [یعنی بی مرگان مقدس ] و سوشیانسها را که داناترین و راست گفتارترین و مددکارترین و خردمندترین هستندیسن 13، ب 3.".همان، ص 8.

"... رو به... سوشیانسها آوریم که داناترین، راست گفتارترین، یاری کننده ترین، به جنبش آورنده ترین و بزرگترین هستندویسپرد 3، ب 5.".همان، ص 11.

"... پنجاه و هفت سال به فرشگرد کرداری باز زاده شود، سوشیانس برای به انجام رسانیدن آنچه که با زرتشت آفریده شدگزیده های زادسپرم، ف 34، ب 46.".همان، ص 42.

مضامین فوق نیز با آنچه در متون اسلامی درباره حضرت مهدی (عج) آمده و اینکه او از نسل پیامبر(ص) و احیاءکننده دین او به نحو کامل و اینکه او مظهر ارزشهای دینی و انسانی می‎باشد، شباهت دارد.

ناوبری کتاب