صفحه ۲۶۳

هرمزد می‎باشد که در فرهنگ اسلام از آنها به ملائکه الهی تعبیر می‎شود. و "سوشیانسها" همان نجات دهندگان می‎باشند.

2 - "زندگان و آنهایی که بوده اند و خواهند بود نجاتی خواهند جست که از سوی او می‎آید، آنکه امید می‎دهد که روان پرهیزکاران در بی مرگی نیرومند بود...".همان، ب 7.

3 - "... در آن هنگام که مردگان باز برخیزند و زندگان را بی مرگی آید او [یعنی سوشیانس ] بیاید و جهان را به خواست خویش نو کند".اردیشت، ب 11.

4 - "باز دروغ بدان جا رانده خواهد شد که از آنجا برای مرگ پیروان راستی و نژاد و هستی آنان آمده بود".بخشی از ب 12 زامیادیشت.

5 - "پس باشد که از آنانی باشیم که جهان را نورانی کنیم ای مزدا! و شما ای آهوره های دیگر، که حمایت و راستی را بیاوریم وقتی که اندیشه ها آنجا یکی شوندیسن 3، ب 9.".نجات بخشی در ادیان، ص 13.

مضامین فوق با مضمون روایات اسلامی - اعم از شیعه و سنی - در مورد آمدن و قیام منجی در آخرالزمان که زمین را پر از عدل و قسط می‎کند، شباهت دارد.

دوم: ویژگی های منجی

1 - نجات دهنده از خاندان نبوت است.

ناوبری کتاب