صفحه ۲۶۲

آن و بر هر دو کناره نهر درخت حیات را که دوازده میوه می‎آورد یعنی هر ماه میوه خود را می‎دهد و برگهای آن درخت برای شفای امتها می‎باشد. و دیگر هیچ لعنت نخواهد بود و تخت خدا و بره در آن خواهد بود...".انجیل، مکاشفه یوحنا، باب 22، فقره 1 تا 6.

وفور نعمت های مادی و معنوی در زمان ظهور حضرت مهدی (عج) به تعبیرات مختلف در روایات اسلامی - اعم از شیعه و سنی - ذکر شده است و در این کتاب مواردی از آن آمده است.

اشارات متون زرتشت به منجی

اندیشه نجات بخشی و اشاره به موعودی که در پایان جهان خواهد آمد در تعلیمات زرتشت نیز مانند اسلام دیده می‎شود. آنچه در این اندیشه تا حدود زیادی با منجی در اسلام مشابه است - بنابر آنچه در کتاب "نجات بخشی در ادیان" آمده است - در امور زیر می‎باشد:

اول: آمدن منجی

به عنوان نمونه به اشارات زیر توجه شود:

1 - "ای مزدا، چه هنگام گاوهای آسمان برای برقراری جهان راستی طلوع خواهد کرد؟

هدفهای سوشیانسها با آموزشهای کامل تو هماهنگ است...".یسن 46، ب 3.

"گاوهای آسمان" در فرهنگ زرتشت کنایه از نیروهای بی مرگ

ناوبری کتاب