صفحه ۲۶۱

در آیین یهود از شورشهای باطلی که پیش از آمدن نجات بخش آخرین رخ می‎دهد به خروج "راگوگ و ماگوگ" - که بنا به ادعای تلمود همان "یأجوج و مأجوج" است - تعبیر شده است.ر.ک : نجات بخشی در ادیان، ص 135 و ص 250 به نقل از گنجینه ای از تلمود، ص 351. این شورشها در روایات اسلامی به خروج دجال و قیام سفیانی نام برده شده است.

بنابراین شباهت مضمون فقره فوق با روایات اسلامی مربوط به خروج دجال و سفیانی روشن است. ضمنا کلمه "مسیح" آن گونه که از تلمود نقل شده همان ماشیح است که در عبری به معنای تدهین شده با روغن و سازنده جهان و نجات دهنده آخرین می‎باشد.همان.

و در روایات اسلامی به نقش عیسی مسیح (ع) در نصرت حضرت مهدی (عج) و کشتن دجال و نجات مردم جهان تصریح شده است. و اطلاق کلمه مسیح که به معنای نجات دهنده آخرین است بر هر دو بزرگوار صحیح می‎باشد.

در انجیل یوحنا آمده است:

"زیرا خود شنیده و دانسته ایم که او در حقیقت مسیح و نجات دهنده عالم است".عهد جدید، انجیل یوحنا، باب 4، فقره 42.

6 - در رابطه با وفور نعمت های مادی و معنوی در زمان ظهور نجات بخش، در مکاشفه یوحنا آمده است:

"و نهری از آب حیات به من نشان داد که درخشنده بود مانند بلور و از تخت خدا و بره جاری می‎شود و در وسط شارع عام

ناوبری کتاب