صفحه ۲۵۷

شده بر وجه اتم و اکمل در مورد حضرت محمد(ص) و فرزند رشیدش حضرت مهدی بن الحسن (ع) صدق می‎کند".همان، ص 520، نقل به مضمون.

و سپس به تفصیل یکایک فقرات نوزده گانه و تطبیق آنها را بر آن دو بزرگوار شرح می‎دهد.

سوم: بشارت و پیشگویی تورات نسبت به ائمه اثناعشر(ع)

در تورات در سفر پیدایش که مربوط به دعای حضرت ابراهیم (ع) و اجابت آن از سوی خداوند می‎باشد چنین آمده است:

"و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم. دوازده رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود آورم".تورات، سفر پیدایش، باب 17، فقره 20.

صاحب کتاب انیس الاعلام می‎نویسد:

"عبرانی جمله: "دوازده رئیس از اسماعیل پدید آیند" چنین است: "شنمعاسار نسئم یولذ" که "شنمعاسار" به معنای دوازده و "نسئم" به معنای امام و "یولذ" به معنای از صلب اسماعیل می‎باشد. و علمای یهود صریحا می‎گویند: اولاد بلاواسطه اسماعیل ریاست دینی یا دنیایی نداشتند. بنابراین دوازده امام از صلب اسماعیل جز بر امامان اثناعشر تطبیق نمی کند".انیس الاعلام، ج 2، ص 518، چاپ قدیم.

ناوبری کتاب