صفحه ۲۵۱

شما هستم و آنچه در دست [پیش روی ] دارم از تورات را تصدیق می‎کنم و بشارت می‎دهم به رسولی که بعد از من می‎آید و نام او احمد است...".

2 - (الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل...)سوره اعراف، آیه 157. "آنان که از این رسول، این پیامبر امی پیروی می‎کنند، آن کسی که نام و وصفش را در تورات و انجیل مکتوب می‎یابند".

3 - (محمد رسول الله و الذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینهم... ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل...)سوره فتح، آیه 29. "محمد رسول خداست؛ و آنهایی که با او هستند بر کفار سخت گیرند و با یکدیگر مهربانند... این است وصف آنان در تورات و در انجیل...".

بنابراین آیا نویسنده که خود مسلمان و معتقد به قرآن می‎باشد می‎تواند بگوید: چون اوصاف پیامبراسلام (ص) و پیروان مؤمن او در تورات و انجیل برده شده، پس ریشه اعتقاد به اسلام و پیامبر بزرگوار آن در تعلیمات یهود و مسیح می‎باشد و از جعلیات آنان خواهد بود؟!

ذکر نام پیامبر اسلام (ص) و یا ائمه اثنا عشر شیعه در کتابهای آسمانی پیشینیان نه تنها موجب سستی اعتقاد به اسلام و مکتب تشیع نمی شود بلکه موجب استحکام هرچه بیشتر پایه های آن و کاشف از عنایت خاص حق تعالی به آن می‎باشد؛ همان طور که در بعضی از روایات منقول از کتابهای خود اهل سنت نیز تصریح شده است که نام پیامبر اسلام (ص) و ائمه اثناعشر(ع) در کتابهای یهود بوده است، که به دو نمونه آن اشاره می‎شود:

ناوبری کتاب