صفحه ۲۴۹

شادمانی بده؛ اینک پادشاه تو نزد تو می‎آید‏ او عادل و صاحب نجات و حلیم می‎باشد...‏ ... و او با امتها به سلامتی تکلم خواهد نمود و سلطنت او از دریا تا دریا و از نهر تا اقصای زمین خواهد بود".تورات، کتاب زکریای نبی، باب 9، فقره های 9، 10 و 11.

2 - "روح خداوند یهوه بر من است؛ زیرا خداوند مرا مسح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم، و مرا فرستاده تا شکسته دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم".همان، صحیفه اشعیاء نبی، باب 61، فقره های 1 و 2.

3 - "ای پسر انسان، بر روح نبوت کرده بگو، خداوند یهوه چنین می‎فرماید: که ای روح از بادهای اربع بیا و به این کشتگان بدم تا ایشان زنده شوند.‏ ... آنها زنده گشته بر پایهای خود لشکر بی نهایت عظیمی ایستادند.‏ ... به ایشان بگو خداوند یهوه چنین می‎فرماید: اینک من قبرهای شما را می‎گشایم و شما را ای قوم من از قبرهای شما درآورده به زمین اسرائیل خواهم آورد".همان، صحیفه حزقیال نبی، باب 37، فقره های 9، 10 و 12.

4 - "و خداوند می‎گوید که در تمامی زمین دو حصه منقطع شده خواهند مرد و حصه سوم در آن باقی خواهند ماند".همان، کتاب زکریا، باب 13، فقره 8. گویا نویسنده با استناد به فقره های فوق و مشابه آنها در تلمود می‎نویسد:

"یهودیان منتظر مردی از آل داود هستند که بیاید و بر دنیا حکومت کرده و عزت و عظمت از دست رفته را بدانها بازگرداند [...] و بنا به ادعای آنها این مسیح موعود همچنان که تلمود آنها مدعی است، همه ملل جهان را

ناوبری کتاب