صفحه ۲۴۸

بنابراین عصای موسی (ع) یا تابوت که از ویژگی های حضرت موسی (ع) بود، اگر با حضرت مهدی (عج) باشد نمی تواند دلیل نویسنده باشد بر اینکه امام زمان شیعه همان مسیح مزعوم یهود می‎باشد.

سوم: آیا امام زمان (عج) به حکم داود (ع) حکم می‎کند؟

و اما اینکه حضرت مهدی (عج) به حکم داود(ع) حکم می‎کند نه با قرآن، در فصل پنجم پاسخ آن مشروحا بیان شد؛ و روشن گشت که طبق روایات متواتر شیعه و سنی یکی از کارهای اساسی حضرت مهدی (عج) احیای دستورات و معارف فراموش شده اسلام و قرآن می‎باشد.

چهارم: تشابهات حرفی در باورها و کردار

در پاسخ به این ادعای نویسنده که می‎گوید:

"آیا همه این توافقات و تشابهات حرفی در باورها و کردار دلیل بر وحدت منشاء اعتقادی نمی باشد؟"

و اینکه نویسنده اصرار دارد ریشه اعتقاد شیعیان بلکه مسلمانان به حضرت مهدی (عج) را در تعلیمات یهود جستجو کند، مطالبی در چند بخش ارائه می‎شود:

بشارتها و پیشگویی های تورات که مستند نویسنده قرارگرفته است

نمونه ای از تعلیماتی که در کتاب تورات وجود دارد و مستند موضوع یاد شده قرار گرفته از این قرار است:

1 - "ای دختر صهیون بسیار وجد بنما، و ای دختر اورشلیم آواز

ناوبری کتاب