صفحه ۲۴۷

شام استخراج می‎نماید و با آن اسفار یهود را به اسلام دعوت می‎کند و جماعت زیادی از آنان مسلمان می‎شوند".

در "عقدالدرر" همین مضمون را نیز از سنن ابوعمرو الدانی از عبدالله بن شوذب نقل می‎کند.همان.

و نیز آیت الله صدر چنین نقل می‎کند:

"در اسعاف الراغبین اسعاف الراغبین، ص 136. نیز همین مضمون با اندک تفاوتی چنین ذکر شده: مهدی تابوت السکینة را از غاری در شهر انطاکیه و نیز اسفاری از تورات را از کوهی در شام بیرون می‎آورد و با آنها با یهود احتجاج می‎کند و بسیاری از آنان مسلمان می‎شوند".المهدی، سید صدرالدین صدر، ص 233.

و باز در "عقدالدرر" نیز به نقل از کعب الاحبار آمده است:

"من نام مهدی را در اسفار انبیا یعنی کتابهای آنان دیده ام و نوشته شده است که در حکومت او ظلم و جوری نخواهد بود".عقدالدرر، ص 108، حدیث 73.

و اگر در منابع کنونی یهود تعبیراتی مشابه تعبیرات روایات ذکر شده دیده شود، حدس قوی زده می‎شود که از پیشگویی های کتب اصلی یهود و زبور در مورد پیامبراسلام (ص) و خلفای آن حضرت و آخرین آنان حضرت مهدی (عج) گرفته شده است.

ناوبری کتاب