صفحه ۲۴۰

2 - روایت کتاب "اسعاف الراغبین":

"مهدی تابوت السکینة [صندوق ] را از غاری در انطاکیه و أسفار تورات را از کوهی در شام ظاهر می‎سازد و با آنها با یهود احتجاج و استدلال می‎کند، و بسیاری از آنان مسلمان می‎شوند"."ان المهدی یستخرج تابوت السکینة من غار انطاکیة و أسفار التوراة من جبل الشام یحاج بها الیهود فیسلم کثیر منهم". (اسعاف الراغبین، ص 136).

3 - روایت ابوهریرة از پیامبر(ص):

"دابة (که به حضرت مهدی (عج) تفسیر شده است) قیام می‎کند و با اوست عصای موسی و خاتم سلیمان. سپس صورت مؤمن به وسیله عصا روشن خواهد شد..."."تخرج الدابة و معها عصا موسی و خاتم سلیمان فتجلو وجه المؤمن بالعصا...". (عقدالدرر، ص 375، حدیث 439، به نقل از المستدرک، ج 4، ص 485).

در پاورقی کتاب مأخذ روایت فوق را از کتابهای: "مسند طیالسی"، "مسند احمد"، "سنن ترمذی"، "سنن ابن ماجه" و "تفسیر روح المعانی" نیز نقل و تأیید نموده است.

ب - در روایات شیعه

و اما موضوع عصا و تابوت و سنگ موسی (ع) در روایات شیعه به شرح زیر می‎باشد:

1 - روایت عبدالله بن سنان از امام صادق (ع):

"عصای موسی از شاخه درخت آس از درختهای بهشت بود؛ هنگامی که موسی عازم مدین شد جبرئیل آن را برای او آورد؛

ناوبری کتاب