صفحه ۲۳۳

می مانند و کسی با اهل بیت (ع) دشمنی نخواهد کرد".فیبعث المهدی الی أمرائه بسائر الامصار بالعدل بین الناس و ترعی الشاة والذئب فی مکان واحد و تلعب الصبیان بالحیات والعقارب لایضرهم شئ و یبقی الخیر و یزرع الانسان مدا یخرج له سبعماءة مد کما قال الله تعالی: (کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مأة حبة والله یضاعف لمن یشاء) (بقره، آیه 261) و یذهب الربا والزنا و شرب الخمر والریاء و تقبل الناس علی العبادة و المشروع و الدیانة والصلاة فی الجماعات و تطول الاعمار و تؤدی الامانة و تحمل الاشجار و تتضاعف البرکات و یهلک الاشرار و یبقی الاخیار و لایبقی من یبغض أهل البیت (ع)". (عقدالدرر، ص 232، حدیث 266).

در مورد ویژگی زمان حضرت مهدی یعنی: رفع خصومت بین درندگان و چهارپایان که در بعضی روایت ها آمده است، و نیز بازی کردن کودکان با مارها و عقربها بدون رسیدن آسیبی به آنها که در روایت عقدالدرر آمده است، آیت الله صافی گلپایگانی در منتخب الاثر نوشته است:

"ضمن اینکه ممکن است ظواهر روایات منظور باشد ولی بعید نیست منظور اشاره به گستردگی امنیت و عدالتی باشد که در زمان ظهور حضرت مهدی (عج) در همه عرصه ها به وجود می‎آید، به حدی که هیچ انسانی از انسان یا حیوانی دیگر هیچ گونه ترس و واهمه ای نخواهد داشت".

سپس اضافه می‎کند:

"این گونه تعبیرات کنایی و رمزی در اخبار مربوط به پیشگویی ها و ملاحم زیاد دیده می‎شود؛ از جمله در تفسیر

ناوبری کتاب