صفحه ۲۳۱

اینکه به ثمر می‎رسد. و مال مردم فراوان می‎گردد، و اگر هر کس از مهدی تقاضایی کرد به او داده می‎شود"."تنعم امتی فی زمن المهدی نعمة لم ینعموا مثلها قط ترسل السماء علیهم مدرارا و لاتدع الارض شیئا من نباتها الا اخرجته والمال یومئذ کدوس یقوم الرجل فیقول: یا مهدی أعطنی فیقول: خذ". (عقدالدرر، ص 245، حدیث 287).

روایت فوق با اندک تفاوتی در بعضی کلمات، در کتب زیر که متعلق به اهل سنت می‎باشد ذکر شده است:

الفتن،کتاب الفتن، ص 223. سنن ابن ماجه،سنن ابن ماجه، ج 2، ص 1366. المستدرک علی الصحیحین،المستدرک علی الصحیحین، ج 4، ص 558. الحاوی للفتاوی الحاوی للفتاوی، ج 2، ص 214، 216، 220 و 222. و ینابیع المودة .ینابیع المودة، ج 3، ص 266.

2 - در روایت دیگری ابوسعید خدری از پیامبراکرم (ص) نقل می‎کند:

"در آخرالزمان که مهدی می‎آید خداوند باران فراوان می‎دهد، و زمین گیاه خود را می‎رویاند، و مال مردم از طریق صحیح و مشروع تأمین می‎گردد، و گله های گوسفند زیاد می‎شود، و مردم دارای عظمت خواهند شد"."یخرج فی آخر أمتی المهدی یسقیه الله الغیث و تخرج الارض نباتها و یعطی المال صحاحا و تکثر الماشیة و تعظم الامة ...". (المستدرک، ج 4، ص 557؛ عقدالدرر، ص 215، حدیث 229؛ و قریب به این مضمون در احادیث 283 و 287).

3 - و روایتی دیگر از پیامبراکرم (ص):

"در زمان مهدی ساکنین زمین و آسمان از او راضی هستند.

ناوبری کتاب