صفحه ۲۳۰

شباهت هفتم: فراوانی نعمت ها و خیرات هنگام قیام مسیح مزعوم و امام زمان

هفتمین شباهت ادعا شده این است که:

"در وقت قیام مسیح مزعوم خیرات و نعمت های زمین فراوان گشته، بنا به زعم آنها از کوهها شیر وعسل جاری می‎گردد و از زمین خمیرمایه و لباس پشمی بیرون می‎آید! و در وقت قیام امام زمان مجعول نیز چنین شده و در کوفه جوی آب و شیر جاری می‎گردد که شیعیان از آن می‎خورند".

پاسخ

روایات متواتری از طریق شیعه و سنی وارد شده که اکثرا در مضمون با هم مشترکند و دلالت دارند بر اینکه در زمان ظهور حضرت مهدی (عج) خیرات و برکات آسمانی و زمینی و رشد و تکامل انسانها چشمگیر و فوق العاده می‎باشد.

به نمونه هایی از آنها اشاره می‎شود:

روایات اهل سنت

1 - روایت ابوسعید خدری از پیامبراکرم (ص):

"در زمان مهدی امت من از نعمت های الهی چنان برخوردار می‎شوند که مانند آن در هیچ زمانی نبوده است. از آسمان بر آنان فراوان باران می‎بارد، و از زمین گیاهی نمی روید مگر

ناوبری کتاب