صفحه ۲۱۹

تضعیف و رمی او به غلو در موردش گفته شده: "لیس بشئ"، و از دروغ سازان بصره بوده است.جامع الرواة، ج 1، ص 494؛ و ج 2، ص 92.

همین روایت را بحار از ابان بن تغلب به نقل از کمال الدین ذکر کرده که در سند آن نیز "ابن یزید" است که مجهول می‎باشد؛ و همچنین "ابان بن عثمان" که ناووسی مذهب است و بعضی او را مدح کرده و بعضی هم او را ذم و طردبحارالانوار، ج 52، ص 325، حدیث 39. نموده اند. و در جای خود گفته شده است که ذم و طرد مقدم بر مدح می‎باشد.

روایت دیگری از طریق علی بن ابی حمزه بطائنی از امام صادق (ع) و ابی الحسن موسی بن جعفر(ع) قریب به همین مضمون وارد شده است که:

"هرگاه قائم قیام نمود در سه مورد حکمی می‎کند که پیش از او هیچ کس چنین حکمی نکرده است: یکی کشتن پیرمرد زناکار، و دیگری کشتن مانع الزکات و سوم ارث بردن برادر از برادر در عالم اشباح"."لو قد قام القائم لحکم بثلاث لم یحکم بها أحد قبله، یقتل الشیخ الزانی و یقتل مانع الزکاة و یورث الاخ أخاه فی الاظلة". (همان، ص 309، حدیث 2). [یعنی قبل از خلقت در این عالم ].

پیش از این حال علی بن ابی حمزه بطائنی گذشت.

17 - روایت قاسم بن عبید از امام صادق (ع):

"...هنگام قیام قائم افراد ناصبی که دشمن ائمه (ع) هستند را به

ناوبری کتاب