صفحه ۲۱۲

در سند این روایت نیز "محمدبن علی کوفی" واقع شده است که - همان گونه که گفته شد - ضعیف و فاسدالعقیده می‎باشد.

6 - روایت ابوبصیر از امام باقر(ع):

"قائم با امری جدید و کتابی جدید و قضاوتی جدید قیام می‎کند و بر اعراب سخت می‎گیرد و کار او جز با شمشیر نخواهد بود و از هیچ کس توبه نمی خواهد..."."یقوم القائم بأمر جدید و کتاب جدید و قضاء جدید علی العرب شدید لیس شأنه الا بالسیف لایستتیب احدا...". (همان، حدیث 114).

7 - روایت ابوبصیر از امام صادق (ع):

"علت اینکه برای قیام قائم عجله می‎کنید چیست ؟[...] کار او جز شمشیر و مرگ [دیگران ] زیر سایه شمشیر نخواهد بود"."ما تستعجلون بخروج القائم فوالله

این روایت در "عقدالدرر" به شکل مرسل از امام حسین (ع) نقل شده و در پاورقی آمده است: کسی آن را نقل نکرده است.عقدالدرر، ص 287، حدیث 347.

در سند دو روایت فوق الذکر نیز "محمدبن علی کوفی" واقع شده است که حال آن گذشت.

همچنین در سند روایت هفتم "بطائنی" قرار دارد؛ و ظاهرا "علی بن ابی حمزه بطائنی" است که از سران واقفیه می‎باشد. روایت دیگری قریب به همین مضمون با سندی دیگر که فقط ابن بطائنی در آن می‎باشد نقل شده است.بحارالانوار، ج 52، ص 355، حدیث 116.

ناوبری کتاب