صفحه ۲۰۱

دارد نزدیکی مذکور کنایه از وسایل ارتباط جمعی باشد که اکنون در اختیار بشر قرار دارد یا در آینده پیشرفته تر از آن وجود خواهد داشت.

جمع بندی روایات

اینها نمونه هایی از روایات شیعه و سنی بود که در آنها اشاره به یاران حضرت مهدی (عج) شده است. در این روایات تعبیراتی چون: "ناس"، "الرایات السود"، "مسلمین"، "امت"، "اهل زمین"، "اهل مشرق و مغرب"، "اطراف زمین"، "مؤمن"، "شیعیان ما"، "اهل بلاد"، "اصحاب القائم"، "نجباء مصر"، "أبدال شام" و "أخیار عراق" آمده است.

و مقصود از همه این تعبیرات افراد پاک و مخلصی هستند که پیام الهی حضرت مهدی (عج) را می‎فهمند و از آن استقبال می‎کنند و برای اجرای اهداف الهی آن حضرت که تحکیم عدالت در سراسر زمین و از بین بردن ظلم و جور بخشی از آن است آمادگی کامل دارند.

مقصود از "شیعه" و "شیعیان" نیز که در بعضی روایات آمده است همان پیروان واقعی حضرت مهدی (عج) و تسلیم شوندگان دستورات او می‎باشند، خواه جزو شیعیان مصطلح قبل از ظهور باشند یا نه.

و اگر در منابع کنونی یهود نیز مشابه این تعبیرات دیده می‎شود، به خاطر پیشگویی هایی است که در کتب زبور و عهدین در مورد پیامبر اسلام (ص) و خلفای آن حضرت و نیز حضرت مهدی (عج) شده است، که در پایان همین فصل به آن اشاره خواهد شد؛ و مبلغین یهود دانسته یا ندانسته این پیشگویی ها را بر غیرحضرت مهدی (عج) تطبیق کرده اند. به نظر آنها که به بعثت و رسالت حضرت مسیح (ع) و

ناوبری کتاب