صفحه ۱۹۹

و شیعیان او حاکمان بر روی زمین و مورد توجه و عنایت مردم دنیا خواهند شد"."اذا قام قائمنا أذهب الله عن شیعتنا العاهة وجعل قلوبهم کزبر الحدید و جعل قوة الرجل منهم قوة اربعین رجلا و یکونون حکام الارض و سنامها". (همان، ص 317، حدیث 12).

4 - روایت سعد از امام باقر(ع):

"...هرگاه زمان تحقق امر و حکومت ما فرا رسد و مهدی ما بیاید، هر فرد از شیعیان ما از شیر شجاعتر و از نیزه برنده تر خواهد شد و دشمنان ما را زیر دست و پا له خواهد کرد، و چنین وضعی زمانی خواهد بود که رحمت و گشایش خداوند بر بندگانش نازل می‎شود"."... فاذا وقع امرنا وجاء مهدینا کان الرجل من شیعتنا أجری من اللیث و أمضی من السنان یطاء عدونا برجلیه و یضربه بکفیه و ذلک عند نزول رحمة الله و فرجه علی العباد". (همان، ص 318، حدیث 17؛ و قریب به همین مضمون در ص 336، حدیث 70، و ص 372، حدیث 164 نیز آمده است).

و تعبیر: "أجری من اللیث و امضی من السنان" [از شیر جری تر و از نیزه برنده تر] به قوت ایمان و آمادگی اصحاب آن حضرت برای فداکاری و عدم ترس از دشمن اشاره دارد.

5 - روایت ابان بن تغلب از امام صادق (ع):

"گویا من قائم را در نجف سمت کوفه مشاهده می‎کنم... هیچ یک از مردم کشورها نیست مگر اینکه مهدی را طرفدار و حامی خود می‎بیند... آنگاه مهدی پرچم رسول الله را به پا

ناوبری کتاب