صفحه ۱۹۵

می ریزد... سپس به محلی به نام "رومیه" می‎رسند، و هنگامی که به آن وارد می‎شوند مسلمانان سه تکبیر می‎گویند و..."."ثم یسیر ومن معه من المسلمین لایمرون علی حصن من بلد الروم الا قالوا علیه، لا اله الاالله فتتساقط حیطانه... ثم یسیر الی رومیة فاذا نزل علیها کبر المسلمون ثلث تکبیرات...".(همان، ص 208، حدیث 220).

5 - و سخنی از امام باقر(ع):

"سپس خداوند کشور حجاز را برای مهدی فتح می‎کند و از بنی هاشم هر کس در آنجا زندانی هست آزاد می‎شود. آنگاه پرچم های سیاه سرازیر کوفه می‎شود... و مهدی لشکرهای خود را به اطراف کشورها می‎فرستد... و همه کشورها برای او هموار و تسلیم خواهند شد، و به دست او قسطنطنیه فتح می‎شود..."."فیفتح الله تعالی للمهدی ارض الحجاز و یستخرج من کان فی السجن من بنی هاشم و تنزل الرایات السود الکوفة ... و یبعث المهدی جنوده فی الافاق... و تستقیم له البلدان و یفتح الله علی یدیه القسطنطنیة". (همان، ص 217، حدیث 233).

6 - روایت ام سلمة از پیامبراکرم (ص) درباره حضرت مهدی (عج):

"...سپس مردم همچون پرندگان متفرقی که به محلی سرازیر می‎شوند به سوی مهدی می‎شتابند و در اطراف او سیصد و چهارده نفر که در بین آنان چندین زن نیز می‎باشد جمع می‎شوند، و بر هر جبار و فرزند جباری پیروز می‎گردند"."... فیجتمع الناس الیه کالطیر الواردة المتفرقة حتی یجتمع الیه ثلاثماءة و اربعة عشر رجلا فیهم نسوة فیظهر علی کل جبار و ابن جبار...". (مجمع الزوائد، ج 7، ص 315).

ناوبری کتاب