صفحه ۱۹۴

روایات اهل سنت

1 - "در کتاب عقدالدرر" از پیامبراکرم (ص) نقل شده است:

"دسته ای از مردم از مشرق قیام کرده و خود را برای حمایت از مهدی آماده و مجهز می‎کنند"."یخرج ناس من المشرق فیوطؤون للمهدی". (عقدالدرر، ص 192، حدیث 191).

در این روایت فقط به دسته ای از مردم اشاره شده است.

2 - همان کتاب از امام باقر(ع) نقل کرده است:

"پرچم های سیاه از خراسان به سمت کوفه سرازیر می‎شود و هنگام ظهور مهدی در مکه برای بیعت با آن حضرت فرستاده می‎شوند"."تنزل الرایات السود التی تقبل من خراسان الکوفة فاذا ظهر المهدی بمکة بعث بالبیعة الی المهدی". (همان، ص 197، حدیث 202).

3 - همچنین از پیامبراکرم (ص)نقل کرده است:

"افرادی با پرچم های سیاه از طرف مشرق می‎آیند که گویا دلهای آنان همچون پاره های آهن می‎باشد"."تجئ الرایات السود من قبل المشرق کأن قلوبهم زبر الحدید...". (همان، حدیث 203).

4 - و همین طور از حضرت علی (ع) نقل کرده است:

"سپس مهدی و هر مسلمانی که با او باشد شروع به پیشروی می‎کنند تا به کشور روم می‎رسند، و به هر قلعه و محلی که می‎رسند با گفتن شهادت به توحید، دیوارهای آن قلعه فرو

ناوبری کتاب