صفحه ۱۹

و این نیست مگر این که نویسنده دارای اغراض دیگری می‎باشد.

لازم به ذکر است که نویسنده جزوه مورد نقد، خود را منتسب به اهل سنت کرده است ولی با اندک تأمل در نوشته نامبرده و مصادری که از آنها استفاده کرده چنین به دست می‎آید که وی متمایل به فرقه وهابیت بوده و عمده منابع و مآخذ خود را از وهابی ها گرفته است. با این همه در این نوشته استناد در مسائل مربوط به امام زمان (عج) بیشتر به کتابها و مصادر روایی و تفسیری اهل سنت معطوف گشته است، و با توجه به تعدد چاپها و اختلاف نسخه کتابهای مذکور سعی شده است ذکر مآخذ و منابع از چاپهای جدید و معروف نقل شود؛ با این حال ممکن است در بعضی موارد مختصری ناهماهنگی بین چاپهای مختلف مآخذ وجود داشته باشد.

همچنین در نقل روایات طولانی که مشتمل بر مطالب گوناگونی بوده، سعی شده است به طور اختصار به همان قسمت مورد نظر و محل استشهاد اکتفا شود.

امید است این اقدام ناچیز مقبول خداوند متعال و مرضی حضرت بقیة الله ارواحنالتراب مقدمه الفداء قرار گیرد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی منتظری
(بخش پاسخ به پرسشهای دینی)

ناوبری کتاب