صفحه ۱۸۸

ثانیا - مطابق روایات متواتر که از طریق شیعه و سنی نقل شده است به فصل چهارم همین کتاب مراجعه شود. حضرت مهدی (عج) براساس کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) حکم خواهد کرد. و بسیاری از کارهایی که در روایات مزبور به آن حضرت نسبت داده شده است در قرآن و سنت پیامبر(ص) هیچ کدام وجود ندارد و حتی بعضا مخالف آنها نیز می‎باشد.

تفاوت هشتم: ظهور مهدی راستین از مشرق و ظهور امام زمان از چاه سرداب

نویسنده می‎نویسد:

"مهدی راستین از طرف مشرق ظهور می‎کند اما امام ساختگی از چاه سرداب سر می‎کشد".

پاسخ

این ادعا بکلی با آنچه قبلا در مورد محل قیام حضرت مهدی (عج) از طریق شیعه نقل گردید منافات دارد. در هیچ خبر معتبر نزد شیعه چنین نیامده است که حضرت مهدی (عج) از چاه سرداب ظهور خواهد کرد؛ بلکه - همان گونه که گذشت - در روایات شیعه جاهایی نظیر: "بین رکن و مقام"، "تهامة" و "مکه" به عنوان مکان ظهور ذکر شده است، که البته این موارد با یکدیگر منافاتی ندارد.

ناوبری کتاب