صفحه ۱۸۵

سوم: احکام ویژه زمان ظهور حضرت مهدی (عج)

در رابطه با قضاوت حضرت مهدی (عج) بدون بینه و با اتکا به علم خود همچون حضرت داود(ع) و سلیمان (ع) - چنانکه در بعضی روایات آمده است - بعضی گفته اند: بازگشت آن به نسخ است، زیرا آنچه اساس قضاوت پیامبر(ص) و ائمه معصومین (ع) قرار گرفته قسم و بینه است. این احتمال در تمام احکامی که گفته می‎شود از مختصات زمان ظهور حضرت مهدی (عج) است - و در روایات به آنها اشاره شده است - جاری می‎باشد؛ نظیر: عدم قبول جزیه از اهل کتاب، قتل مانع زکات و کسی که به سن بیست سالگی برسد و احکام دین را یاد نگرفته باشد، و خراب کردن مساجد و مشاهد و نظایر آن.

مرحوم مجلسی در مورد قضاوت بدون بینه در "مرآة العقول" آورده است:

"قضاوت حضرت مهدی (عج) بدون بینه و از مقوله نسخ نمی باشد؛ زیرا محتمل است که حکم واقعی همین بوده و ائمه (ع) بعضا از روی تقیه دستور بینه را صادر نموده باشند. و نیز محتمل است پیامبر(ص) هر دو حکم را فرموده باشد، منتها هرکدام برای شرایط خاصی بوده است. و در زمان صدر اسلام اگر در قضاوت حکم به واقع براساس علم و بدون بینه انجام می‎شد، چه بسا بسیاری از مردم از اسلام برمی گشتند، ولی در زمان حضرت مهدی (عج) چنین نباشد. بنابراین حکم حضرت مهدی (عج) نیز به دستور پیامبراکرم (ص) است و قهرا نسخ شریعت پیامبر(ص) نمی باشد".

ناوبری کتاب