صفحه ۱۸۲

کارهای آن حضرت به شمار آمده که تفاوت زیادی با تخریب آنها از روی عناد و دشمنی با اسلام دارد.

تفاوت هفتم: عمل مهدی راستین به کتاب خدا و سنت رسول (ص) و فرمان امام زمان (عج) به حکم آل داود (ع)

ادعای نویسنده این است که:

"مهدی راستین به کتاب خدا و سنت رسول او رفتار می‎کند اما امام زمان ساختگی به حکم آل داود - یهود - فرمان می‎دهد".

پاسخ

پاسخ این ادعا در چند محور بیان می‎گردد:

اول: کتاب و سنت اساس کار حضرت مهدی (عج)

طبق روایات متواتر شیعه و سنی حضرت مهدی (عج) به کتاب خدا و سنت رسول (ص) عمل خواهد کرد؛ و این امر منافاتی ندارد با اینکه آن حضرت به خاطر شرایط و اوضاع و احوال خاص زمان ظهور، احکام ویژه و مختص به خود نیز داشته باشد؛ و از آن جمله قضاوت بر اساس علم و بدون بینه همچون حضرت داود(ع)، چنانکه در روایات زیادی وارد شده است. و مطابقت بعضی از کارهای آن حضرت با آیین حضرت داود(ع) دلیل بر آن نیست که مبنای کار آن حضرت دین حضرت داود(ع) می‎باشد نه دین اسلام؛ همان گونه که در قرآن در مورد شریعت اسلام و مطابقت آن به طور اجمال با شرایع

ناوبری کتاب