صفحه ۱۸۱

در سند این روایت نیز "علی بن ابی حمزه" می‎باشد؛ در ذیل همین روایت کشتار هفتاد قبیله عرب از مردم کوفه وارد شده است که قبلا نیز به آن اشاره شد.

شیخ طوسی (ره) در کتاب "الغیبة" در رابطه با عدم اعتماد به روایات واقفیه، پس از نقل حکایتهایی در مذمت آنان گفته است:

"... روایاتی که در مورد طعن بر راویان واقفی مذهب رسیده است بیش از آن است که بتوان شمرد، و آنها در کتب اصحاب موجود است و من بخشی از آنها را نقل می‎کنم...".الغیبة، شیخ طوسی، ص 43.

بنابراین علاوه بر آنکه سند روایات فوق معتبر نیست، در تمامی آنها برگرداندن مساجد مذکور به اساس و وضعیت اصلی آنها یکی از

ناوبری کتاب