صفحه ۱۷۱

"مهدی راستین یاران پیامبر را گرامی داشته و برایشان دعای خیر نموده و به خط آنها می‎رود و امهات المؤمنین را نیز دوست داشته و به نیکی یاد می‎کند؛ اما امام زمان ساخته روحانیت امامیه نه اینکه بر یاران رسول بغض ورزیده بلکه جثه های آنها را از قبرهایشان بیرون آورده و آتش می‎زند و حتی امهات المؤمنین را قصاص نموده و عایشه را حد می‎زند".

نویسنده مقصود خود از یاران رسول را شرح داده و می‎گوید:

"دو یار و خلیفه رسول خدا(ص) یعنی ابوبکر و عمر(رض) را از قبرهایشان بیرون می‎آورد... و از همه ستم هایی که در دنیا قبل و بعد از آن دو رخ داده است از آن دو نفر انتقام می‎گیرد؛ از قتل هابیل و قابیل گرفته تا گناه برادران یوسف که او را به چاه انداختند و ظلم نمرود که ابراهیم (ع) را به آتش انداخت و حتی از گناه آتش پرستان نیز از آن دو انتقام می‎گیرد".

پاسخ

نویسنده در این بخش دو ادعا نموده است:

1 - امام زمان شیعه از اصحاب پیامبر(ص) انتقام گرفته و جثه های آنها را آتش می‎زند.

2 - بر عایشه ام المؤمنین تازیانه می‎زند.

اول: آتش زدن یاران پیامبر (ص) و انتقام از آنان

در رابطه با بیرون آوردن ابوبکر و عمر از قبر و... چند روایت ضعیف و غیرقابل اعتماد وارد شده است و متن آنها با روایات زیاد و

ناوبری کتاب