صفحه ۱۶۶

نشده است.جامع الرواة، ج 1، ص 321. علاوه بر آنکه ابن سنان هم مشترک بین "محمد" و "عبدالله" بوده، و "محمدبن سنان" در رجال تضعیف شده و متهم به غلو می‎باشد.رجال کشی، ص 322، حدیث 584.

در سند روایت دوم "احمد بن محمد بن سعید" است که هرچند بعضی او را توثیق نموده اند اما زیدی جارودی می‎باشد، و نیز "حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی" قرار دارد که (بنابر نقل کشی از محمد بن مسعود) علی بن فضال در مورد او گفته است: "او کذاب و ملعون می‎باشد". و دیگران نیز با عباراتی دیگر او را طرد و لعن کرده اند.منتهی المقال، ج 2، ص 408.

در سند روایت سوم - علاوه بر ضعف از جهت "احمد بن محمد بن سعید" و "حسن بن علی بن ابی حمزه" - "یوسف بن کلیب" هست که او هم مجهول است و در کتب رجال نامی از وی نیامده است.

سند روایت چهارم نیز به خاطر "موسی الابار" که مجهول است، ضعیف می‎باشد.جامع الرواة، ج 2، ص 270.

سند روایت پنجم نیز به خاطر "علی بن ابی حمزه" ضعیف است.

سند روایت ششم به خاطر مجهول بودن واسطه بین عبیدالله بن موسی و جعفر بن یحیی ضعیف است، بنابراین از اعتبار ساقط است.بحار الانوار، ج 52، ص 365، حدیث 142.

سند روایت هفتم علاوه بر "رفید" که توثیق نشده است، به خاطر "محمد بن فضیل کوفی" ضعیف می‎باشد؛ زیرا در "معجم الرجال" تضعیف شده و نیز بعضی او را به غلو متهم نموده اند.معجم رجال الحدیث، سید ابوالقاسم خوئی، ج 17، ص 161، شماره 11568.

ناوبری کتاب