صفحه ۱۶۱

"...سپس قائم به سوی کوفه می‎رود و به خونریزی مشغول شده و هفتاد قبیله از قبایل عرب را می‎کشد..."."... ثم یتوجه الی الکوفة فینزلها و یکون داره و یبهرج

6 - روایت جعفر بن یحیی از امام صادق (ع):

"حال شما چگونه است زمانی که قائم خیمه ها را در مسجد کوفه برپا می‎دارد و سپس برای مردم برنامه ای نو بر اساس امری جدید ارائه می‎دهد و بر اعراب سختگیر می‎باشد"."کیف انتم لو ضرب اصحاب القائم الفساطیط فی مسجد الکوفان ثم یخرج الیهم المثال المستأنف أمر جدید علی العرب شدید". (همان، ص 365، حدیث 142).

7 - روایت رفید از امام صادق (ع) که به آن حضرت گفت:

یابن رسول الله، آیا قائم مطابق سیره و خط مشی علی بن ابی طالب (ع) با مردم سواد (عراق) عمل می‎کند؟ فرمود: "نه ای رفید! همانا علی بن ابی طالب با اهل سواد مطابق آنچه در جفر ابیض بود عمل می‎نمود ولی قائم با اعراب مطابق آنچه در جفر احمر هست عمل خواهد کرد". پرسیدم: فدایت شوم جفر احمر چیست ؟ رفید گفت: حضرت انگشت خود را به حلق کشید و فرمود: "این چنین، یعنی ذبح".قلت لابی عبدالله: جعلت فداک یابن رسول الله یسیر القائم بسیرة علی بن ابی طالب فی أهل السواد؟ فقال: "لا یا رفید، ان علی بن ابی طالب سار فی اهل السواد بما فی الجفر الابیض وان القائم یسیر فی العرب بما فی الجفر الاحمر". قال: فقلت: جعلت فداک و ما الجفر الاحمر قال: فامر اصبعه علی حلقه فقال: "هکذا یعنی الذبح ...". (همان، ص 313، حدیث 7).

ناوبری کتاب