صفحه ۱۴۶

18 - نورالدین عبدالرحمن بن احمد بن قوام الدین الدشتی.شواهد النبوة، ص 21، چاپ بغداد.

19 - البیهقی الشافعی.منتخب الاثر، ج 2، ص 374، به نقل از: شعب الایمان.

20 - الحافظ ابومحمد احمد بن ابراهیم بن هاشم الطوسی البلاذری.بنابر نقل منتخب الاثر، ج 2، ص 375.

21 - القاضی فضل بن روزبهان.همان، ص 378، به نقل از: ابطال نهج الباطل.

22 - ابومحمد عبدالله بن احمد بن محمد بن الخشاب.همان، ص 379، به نقل از: تاریخ موالید الائمة و وفیاتهم، بنابر نقل کشف الاستار.

23 - الشیخ محیی الدین ابوعبدالله، المعروف بابن العربی.الفتوحات، باب 366، بنابر نقل الیواقیت و الجواهر، ج 2، ص 145. نامبرده در کتاب فتوحات در مورد آن حضرت چنین می‎نویسد:

"و اما ختم ولایت محمدیه متعلق است به مردی از عرب که بهترین اصل و نسب را دارا می‎باشد؛ و او در زمان ما حیات دارد، و او در سال پانصد و نود و پنج هجری به من شناسانده شد و من علامت و نشانه مخصوصی را که حق تعالی از چشم بندگانش پنهان نموده بود در او دیدم، و خداوند آن را برای من در شهر "فاس" منکشف نمود تا آنجا که خاتم ولایت را مشاهده کردم. و اوست خاتم نبوت مطلقه که بسیاری از مردم نمی دانند. همانا خداوند او را گرفتار نمود به اهل انکار که آن

ناوبری کتاب