صفحه ۱۳۸

"کنجی شافعی صاحب کتاب "البیان فی اخبار صاحب الزمان" می‎گوید: ابن جریر طبری گفته است: خضر و الیاس زنده اند و روی زمین زندگی می‎کنند... .

برای اثبات زنده بودن حضرت عیسی (ع) علاوه بر دو روایت که در صحیح مسلم ذکر شده است که دلالت می‎کند بر زنده بودن آن حضرت و نزول او در آخرالزمان، به آیه شریفه: (و ان من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته)سوره نساء، آیه 159. "هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر اینکه قبل از مرگ خود به او - عیسی (ع) - ایمان می‎آورد" نیز می‎توان استدلال نمود؛ زیرا تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده که تمام اهل کتاب به حضرت عیسی ایمان بیاورند، پس قهرا باید در آینده و آخرالزمان چنین اتفاقی رخ دهد، و این معنا مستلزم زنده بودن آن حضرت است.

و زنده بودن دجال نیز از روایتی که در کتاب صحیح مسلم نقل شده و مسلم صحت آن را تأیید کرده است فهمیده می‎شود.

و اما زنده بودن شیطان نیز از آیه شریفه: (قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، قال فانک من المنظرین)سوره حجر، آیه 36 و 37. "شیطان گفت: خدایا پس به من تا روزی که مردم مبعوث می‎شوند مهلت ده، و خدا گفت: همانا تو از مهلت دادگان هستی" به خوبی فهمیده می‎شود...

هنگامی زنده بودن حضرت عیسی (ع) و دجال و شیطان به ادله ذکر شده ثابت شد، زنده بودن حضرت مهدی (عج) چه بعدی خواهد داشت ؟"

ناوبری کتاب