صفحه ۱۳۷

ابوحیان صاحب تفسیر کوچک خود به نام "النهر المار من البحر" که در حاشیه تفسیر "البحر المحیط" چاپ شده است نیز اتفاق امت را بر آن ادعا نموده است.همان.

صاحب "لوامع الانوار البهیة" همین معنا را به اجماع امت نسبت داده و گفته است:

"جز بعضی از فلاسفه و اهل الحاد که به نظر آنان اعتنایی نمی شود، مخالف این معنا نیستند".

و از کتاب "النظم المتناثر من الحدیث المتواتر" نقل کرده است که:

"آمدن حضرت عیسی از آسمان از نظر کتاب و سنت و اجماع قطعی و ثابت می‎باشد".لوامع الانوار البهیة، ص 94.

در این رابطه صاحب کتاب "منتخب الاثر" به تفصیل نظریه مخالفین - نظیر محمد عبده و شاگردش رشید رضا در تفسیر "المنار" و تأثیر آن در بین بعضی از علمای الازهر و از جمله شیخ شلتوت - را نقل کرده و با اشاره به رد نظریه آنان توسط بعضی علمای الازهر و تأکید بر متواتر معنوی بودن اخبار دال بر زنده بودن عیسی (ع) و نزول او در آخرالزمان، به اثبات آن از نظر قرآن پرداخته است.منتخب الاثر، ج 3، ص 307. بجاست مراجعه شود.

کلام یکی از علمای اهل سنت

در رابطه با موضوع فوق در کتاب "غایة المرام" پیش از پرداختن به جریان زنده بودن حضرت عیسی (ع) آمده است:

ناوبری کتاب