صفحه ۱۳۴

این امکان را دارند، زیرا "حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد" حکم چیزهای متماثل در جواز و عدم جواز یکی است.

آیت الله شیخ آقا بزرگ تهرانی (ره) نقل کرده است:

"یکی از علما حضرت مهدی (عج) را در خواب دید و از ایشان دلیلی برای طول عمر آن حضرت سؤال نمود، و آن حضرت آیه شریفه: (فلو لا انه کان من المسبحین، للبث فی بطنه الی یوم یبعثون)سوره صافات، آیه 143 و 144. را به او تعلیم دادند."

سپس ایشان می‎گوید:

"ظاهر آیه چنانکه در کشاف نیز گفته شده این است که اگر تسبیح گفتن یونس نبود تا روز قیامت زنده در شکم ماهی می‎ماند. زیرا ظاهر تعبیر به "لبث" زنده ماندن است".

سپس ایشان چنین برداشت می‎نماید:

"زنده ماندن یونس در شکم ماهی تا روز قیامت مستلزم زنده ماندن خود ماهی نیز تا روز قیامت می‎باشد؛ زیرا در صورت مردن ماهی و متلاشی شدن جسم آن عنوان "لبث" در شکم ماهی معنا ندارد".مصلح جهانی و مهدی موعود از دیدگاه اهل سنت، خسروشاهی، ص 300، به نقل از کتاب خطی مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی.

بنابراین از آیه شریفه امکان زنده ماندن یونس و ماهی تا روز قیامت به خوبی استفاده می‎شود.

ناوبری کتاب