صفحه ۱۳۳

آفاتی که موجب کوتاه شدن عمر می‎گردند را بشناسد، می‎تواند قرنها زنده بماند، به ویژه اگر چنین شخصی مورد عنایت خاص حضرت حق عزوجل باشد و مصلحت و اراده الهی طول عمر او را اقتضا کند.

طول عمر از منظر قرآن

بهترین دلیل بر امکان چیزی وقوع آن است؛ و براساس منابع دینی حضرت خضر(ع) از زمان حضرت موسی (ع) یا قبل از آن، و حضرت عیسی (ع) و ادریس (ع) و بنابر روایات زیادی از طریق شیعه و سنی دجال و بنابر روایت کتاب ینابیع المودة خضر و ذوالقرنین زنده هستند.ینابیع المودة، ج 3، ص 347.

و چه بسا امکان زنده ماندن یونس (ع) (ذاالنون) در شکم ماهی تا روز قیامت (برفرض بقای او در آنجا) از آیه شریفه: (فلو لا أنه کان من المسبحین، للبث فی بطنه الی یوم یبعثون)سوره صافات، آیه 143 و 144. (و اگر چنین نبود که او - ذوالنون - از تسبیح کنندگان می‎بود همانا تا روز قیامت در شکم ماهی می‎ماند) فهمیده شود. و نیز از آیه شریفه: (فلبث فیهم الف سنة الا خمسین عاما)سوره عنکبوت، آیه 14. (پس - نوح (ع) - در بین قوم خود هزار سال جز پنجاه سال اقامت نمود) عمر (حدود هزار سال) حضرت نوح (ع) فهمیده می‎شود. چنانکه زنده بودن غیر عادی اصحاب کهف در سالهای متمادی از آیات مربوط به آنان سوره کهف، آیات 9 تا 12. به خوبی استنباط می‎شود؛ و انسانها در حقیقت نوعی انسان مثل هم اند و اگر برخی از آنان امکان طول عمر داشته باشد دیگران نیز

ناوبری کتاب