صفحه ۱۳۱

می‎دانستند؛ همان گونه که بسیاری از اکتشافات بشر در آینده، برای بشر امروز بعید می‎باشد؛ و از همین جهت گفته شده: هرچیزی که انسان شنید تا دلیل قاطع بر رد آن پیدا نکرده نباید امکان آن را نفی نماید. قرآن می‎فرماید: (و لا تقف ما لیس لک به علم)سوره اسراء، آیه 36. "آنچه را به آن علم نداری نفیا و اثباتا دنبال نکن". زیرا (و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا)سوره اسراء، آیه 85. "به شما جز اندکی علم داده نشده است".

به دو نمونه اعتراف دانشمندان علوم مادی به عجز خود در کشف اسرار طبیعت توجه نمایید:

موریس مترلینگ می‎گوید:

"... خیال کرده ایم که به اسرار ذره های کوچک و اتم پی برده ایم، هنوز اسرار ذرات برق و الکترون بر ما مجهول است، ما نمی دانیم که یک ذره برق یا الکترون از چه ساخته شده و دارای چه ترکیباتی است. زیرا الکترون به قدری کوچک است و طوری فرار می‎کند و چنان با سرعت به اطراف پراکنده می‎شود که ما هنوز نتوانسته ایم آن را به تنهایی دستگیر کنیم و به تنهایی مورد معاینه و تحقیق قرار بدهیم ! و همچنین نمی دانیم که یک ذره نور که به زبان لاتینی "فوتون" نام دارد دارای چه ترکیباتی است !... ما هنوز عاجزیم که یک ذره کوچک از امواج صدا یا فوتون را به تنهایی مورد تجزیه و تحقیق قرار دهیم"."روح به کجا می‎رود؟"، ص 14.

ناوبری کتاب