صفحه ۱۳۰

موضوع دوم: بررسی طول عمر و غیبت حضرت مهدی (عج)

در ارتباط با عمر غیرطبیعی و غایب بودن حضرت مهدی (عج) به چند نکته اشاره می‎شود:

1 - امکان ذاتی و وقوعی طول عمر.

2 - اثبات وقوع آن از منظر روایات.

3 - دیدگاه دانشمندان اهل سنت.

اول: امکان ذاتی و وقوعی طول عمر

امکان ذاتی

امکان ذاتی طول عمر قابل بحث و شک نیست، زیرا طول عمر از قبیل خرق عادت است و خرق عادت هیچ استحاله ذاتی ندارد؛ آنچه هست فقط غیر عادی بودن آن و در نتیجه استبعاد آن می‎باشد، و با استبعاد نمی توان امکان ذاتی چیزی را نفی نمود؛ علل و اسبابی که در عالم هستی نقش دارند منحصر به آنهایی نیست که تاکنون برای بشر شناخته شده و یا در اختیار او می‎باشد. بسیاری از امور بخصوص چیزهایی که از حوزه محسوسات و علوم مادی و تجربی خارج است و ادله قطعی بر اثبات آنها وجود دارد، با دید مادی و ذهن عادی بعید به نظر می‎رسد؛ نظیر وجود خداوند و صفات او، ملائکه، وحی، معجزات، معاد، برزخ، روح مجرد و نظایر آن.

حتی در حوزه امور مادی نیز بسیاری از اکتشافات کنونی بشر برای انسانهای قرون گذشته کاملا استبعاد داشت و بعضا آنها را غیرممکن

ناوبری کتاب