صفحه ۱۱۷

می باشی که نهمین آنان که همان قائم است از صلب تو می‎باشد".قال: دخلت علی النبی و اذا الحسین بن علی علی فخذه و هو یقبل خدیه و یلثم فاه و یقول: "انت سید ابن سید... ابوحجج تسعة تاسعهم قائمهم". (ینابیع المودة، ج 2، ص 44).

6 - روایت احمد بن اسحاق اشعری از امام حسن عسکری (ع) که به او فرمود:

"ای احمد بن اسحاق خداوند از زمانی که آدم را خلق نمود تا روز قیامت، در هیچ زمانی زمین را بدون حجت خود بر خلایق رها نمی کند...".

پس او پرسید: یابن رسول الله، امام و حجت خدا بر مردم بعد از شما چه کسی است ؟ سپس حضرت با سرعت داخل اطاقی شدند و پسر کوچکی را آوردند که سه سالش بود و بر شانه ایشان نشسته بود و صورت او همانند ماه شب چهاردهم می‎درخشید و فرمودند:

"اگر کرامت و موقعیت معنوی تو پیش خداوند و حجج او نبود من هرگز فرزندم را به تو عرضه نمی کردم". سپس گفتند: "پیامبر(ص) این فرزند را نامگذاری نمود و به او کنیه داد، و اوست که زمین را پر از عدل می‎کند همان گونه که پر از ظلم و جور شده است".همان، ج 3، ص 317.

7 - روایت سلیم بن قیس هلالی که می‎گوید: روزی در زمان خلافت عثمان در مسجد مدینه جماعتی از مهاجرین و انصار را

ناوبری کتاب