صفحه ۱۱۰

با ارائه تفسیر و تأویل صحیح از آن با آنها برخورد می‎کند؛ از باب نمونه:

فضیل بن یسار از امام صادق (ع) نقل می‎کند:

"...همانا زمانی که قائم ما قیام می‎کند و در بین مردم می‎آید مردم قرآن را تأویل کرده و بر علیه او احتجاج می‎کنند"."... ان قائمنا اذا قام أتی الناس و کلهم یتأولون علیه کتاب الله یحتج علیه به...". (الغیبة، نعمانی، ص 297).

نیز از امام صادق (ع) نقل شده:

"در مقابل قائم ما قیام می‎کنند و قرآن را علیه او تأویل کرده و با او جنگ و قتال می‎نمایند"."... و أن القائم یخرجون علیه فیتأولون علیه کتاب الله و یقاتلونه علیه...". (همان).

بنابر آنچه بیان شد روشن گردید حضرت مهدی (عج) بر اساس روایات شیعه و سنی دینی غیر از اسلام و کتابی غیر از قرآن نخواهد آورد و قضاوتی غیر از قضاوت اسلامی نخواهد داشت؛ و منظور از دین جدید و کتاب جدید که در بعضی روایات شیعه و سنی آمده است - علاوه بر ضعف سند برخی از آنها - کنار زدن تحریف و تفسیرهای غلط از دین و قرآن و اظهار حقایق ناگفته و یا فراموش شده آنها می‎باشد.

ناوبری کتاب