صفحه ۱۰۲

10 - روایات باب 19 از کتاب غیبت نعمانی الغیبة، نعمانی، ص 307. که با تعبیرات مختلف تصریح می‎کند که مهدی با "رایة رسول الله" [پرچم مخصوص پیامبر] ظهور می‎کند و این پرچم را پس از جنگ جمل تاکنون کسی حمل نکرده است، به خوبی بر مطلب موردنظر دلالت دارد و دروغ بودن نسبتی که به شیعه داده شده است را روشن می‎سازد.

11 - همچنین است روایاتی که دلالت دارد بر اینکه ویژگی ها و سنت های پیامبرانی چون ابراهیم (ع)، موسی (ع)، عیسی (ع) و حضرت محمد(ص) در مهدی (عج) وجود دارد.

در زمینه ارتباط حضرت مهدی (عج) با حضرت محمد(ص) آمده است:

"[...] و اما سنتی که از پیامبر(ص) در او می‎باشد این است که با هدایت او هدایت شده و راه و رسم او را ادامه می‎دهد"."... و اما سنة من محمد(ص) فیهتدی بهداه و یسیر بسیرته". (کمال الدین و تمام النعمة، شیخ صدوق، ص 351).

معنای "اهتداء به هدایت پیامبر" جز ادامه راه و اقامه دین آن حضرت نخواهد بود.

دوم: خلافت رسول الله (ص) جز عمل به قرآن و سنت او نیست

علاوه بر روایات ذکر شده تمام روایاتی که در آنها خلفای رسول الله (ص) و تعداد و خصوصیات و اسامی آنان مطرح می‎باشد و از طرق شیعه - علاوه بر طرق اهل سنت که قبلا یادآوری شد - به حد

ناوبری کتاب