صفحه ۲۱۹

و ذکر فی هامش الکتاب المصادر التی استقی منها هذه الروایة، و هی "مسند الطیالسی"، "مسند أحمد"، "سنن الترمذی"، "سنن ابن ماجة" و "تفسیر روح المعانی".

ناوبری کتاب