صفحه ۷۴

صاعد بشري است كه راهنماي عقل همگاني است. و ارتباط تشريعي حق تعالي با انسان با اين عقل همگاني نمي باشد، بلكه با صاحب عقل صاعد است. و بين اين دو عقل تفاوت زيادي از نظر كمال و نقص وجود دارد. بنابراين با بيان دو نكته مذكور، واهي و بي اساس بودن ادعاي نويسنده كه مي‎گويد: براي پي بردن به حقيقت و صدق مدعاي افرادي كه ادعاي پيامبري مي‎كنند راهي وجود ندارد، به خوبي روشن خواهد شد.

والحمد لله اولا و آخرا

ناوبری کتاب