صفحه ۶۹

دلیل به دلیل مورد بحث متوسل شده ایم ؟ آیا این به معنای گذاشتن لقمه در دهان از پشت سر نیست ؟"

با توجه با آنچه گذشت که اساسا دروغگویی و توان معجزه محال عقلی است و نیز با توجه به دلیل حکمت و عدالت خداوند که متکلمین اقامه کرده اند محال است خداوند حکیم و عادل به شخص دروغگو و فریبکار که به دروغ مدعی نبوت شود، قدرت معجزه دهد. اکنون در جواب او می‎گوییم: حالت اول که نویسنده فرض کرده است، یعنی ایمان مردم ناشی از دلیل عقلی باشد، ممکن و بدون اشکال است. و دلیل عقلی که دلالت معجزه بر صدق نبوت را اثبات می‎کند بنابر نظر متکلمین اسلامی همان دلیل حکمت و عدالت خداوند است. و بنابر نظر تحقیقی، محال بودن صدور معجزه از مدعی دروغین نبوت می‎باشد. بلی حوزه دلیل اول، موردی است که وجود خداوند حکیم و عادل در رتبه اول ثابت شده باشد. پس از اثبات خداوند حکیم و عادل و اعتقاد به او، عقل می‎گوید: دادن قدرت معجزه از طرف خداوند به مدعی دروغین نبوت بر فرض امکان آن عقلا قبیح است و صدور کار قبیح از خدای حکیم و عادل محال است. کجای این استدلال مصادره به مطلوب است ؟

مصادره به مطلوب در جایی است که تمام دلیل یا بعضی از مقدمات آن با مدعا یکی باشد؛ و در اینجا مدعا: "دلالت معجزه بر صدق ادعای نبوت است" و دلیل آن از دو مقدمه تشکیل شده است: یکی "قبیح بودن

ناوبری کتاب